top of page
shutterstock_1669736479-[Converted] 1.png

לקנות רכב 
כשהכל ידוע מראש

עד ₪300,000, עד 100 תשלומים, תנאים טובים.

כמה פרטים וכבר מתקשרים

תודה!

הערות משפטיות: אישור הלוואה ותנאי העמדתה הינם בהתאם לתנאי ולמדיניות החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגורם המממן: מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, מספר רישיון 54414.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי:בפנייה לבחינת זכאות לקבלת הלוואה מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ תפנה ללשכת האשראי על מנת לקבל את נתוני האשראי המצויים אודותיך במאגר בנק ישראל. 
للعربية انقر هنا.

תקופה מקסימלית להחזר הלוואה -גילוי נאות בהתאם לחוק והנחיות גוגל:התקופה המקסימלית להחזר הלוואה הינה כשמונה שנים (100 תשלומים). העלות השנתית המקסימלית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), תש"ל-1970. בהלוואות שאינן צמודות מדד, עד גובה "שיעור עלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993. לדוגמא: בהלוואה על סך 30,000 ₪, ב-55 תשלומים, צמודת מדד בריבית בשיעור של 8.5%, העלות הכוללת תהיה 9.66% בתוספת עמלת פתיחת תיק בסך 490 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח - 36,817 ₪. יובהר, כי ההערכה כפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. כללי:מימון ישיר אינה אחראית לטיב או לתקינות הרכב שיירכש על ידי הלקוח. המימון יינתן לגילאי 21 ומעלה ועבור רכבים משנתון 2010 ומעלה בלבד.

bottom of page