top of page
לוגו יד2 מעבר לדף הבית

תקנון

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

מבוא

קורל-תל בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר יד2 (www.yad2.co.il), הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים, (ביחד ולחוד "האתר"). תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה באתר. בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות למפעילה באמצעות דוא"ל: contact@yad2.co.il;

טלפון 03-5522222; וכן באמצעות פקס: 077-4448025.

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש") ובמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

המפעילה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בקישור: https://www.yad2.co.il/privacy. כפי שיעודכן וישונה מעת לעת ע"י המפעילה. מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה והסכמתך לתקנון שימוש זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות - הפנייה באתר ו/או בתקנון השימוש הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני וללשון רבים.

למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כן המידע המובא בו אינו פרטני כלפי משתמש ספציפי.

השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו ואתרי המשנה, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר.

 

באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש אחרים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

 

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "החברה") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: "הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

 

השימוש באתר, פרסום מודעות ומדיניות ניהול המודעות

באתר פרסומים שאינם ניתנים לעריכה מלאה או חלקית ("מודעה") וכן פרסומים שניתנים לעריכה, ללא כל הגבלת העריכה ("שטחי פרסום"). בנוסף, באתר מסלולי פרסום בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.

בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה). נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאשר את הפרסום שלך ולהיות איתך בקשר בהיותה באוויר. הודעות החברה בהקשר לפרסומך, יכול ויכללו גם דבר פרסומת. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר. בנוסף, בעת הורדת האפליקציה תדרש לאשר שימוש בהתראות אשר יכול וישמשו את החברה בשירותים שונים המוענקים במסגרת האתר. ללא אישור קבלת התראות אלו, יתכן ולא תוכל להשתמש באותם שירותים באופן מלא. למען הסר ספק, מקום בו תבקש להעביר את פרטי מודעתך על מנת לקבל שירות כזה או אחר מיועץ נדל"ן או מומחה אחר (אחד או יותר) יועברו פרטיך ופרטי מודעתך לאותם צדדים שלישיים.

ככלל, הפרסומים באתר יהיו בשפה העברית. מודעות שיכתבו בשפות אחרות יכול ולא יאושרו לפרסום על ידי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל פרסום באתר, במידה ותמצא, כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה, ככל וקיימת כזו, ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר.

בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי לפרסם פרסום אחד בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותו לאורך תקופת הפרסום. ככל שיתגלה כי ישנו יותר מפרסום אחד באותו עניין על-ידי אותו משתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הפרסום.

שימוש בתגיות – החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, להוסיף ו/או לעשות שימוש בתגיות אפיון ייעודיות אשר יעודכנו מעת לעת, על המודעות. במסגרת זאת, החברה עשויה להשתמש בתגיות שונות לציון, בין היתר, "הורדת מחיר", "העלאת מחיר", "מודעה חדשה", "מודעה מתיווך" ועוד. מובהר כי השימוש בתגיות, לרבות היעדר השימוש בתגיות, כמו גם מיקום הופעת התגיות במודעה, יעשה בהתבסס על הנתונים שהוזנו על-ידי המשתמש בעת העלאת המודעה ו/או בעת עדכונה, והינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ". 

במידת הצורך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך, במהלך הפרסום ובמהלך חיי הפרסום באתר, ולבקש מסמכי בעלות לאימות הפרטים המופיעים בפרסום. החברה מתעדת במערכותיה את קבלת המסמכים אך מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במסמכים אלו פרט להליך הוכחת הבעלות ולא להעביר לצד שלישי כלשהו.

הנך מתחייב שלא להכניס לפרסום לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. אזכור של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

מאגר הכתובות והמיפוי של החברה מבוסס על מאגרי מידע שונים, לרבות מידע שהתקבל מחברת מפה מיפוי והוצאה לאור. למען הסר ספק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל אחד מהמאגרים האלה, שייכים לבעליו.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות ו/או שטחי הפרסום המתפרסמים במסגרתו והאחריות על התוכן המופיע במודעה הוא על המפרסם בלבד. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסומים שנושאיהם אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר פרסומים למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור או היענות לו. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים ו/או מפר זכויות יוצרים של צד שלישי - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.

 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

 • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.

 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.

 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום שאינו עומד בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומו קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה.

כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות לפרסום).

מובהר כי באתר החברה ישנם מדורים שונים עם סוגי פרסומים שונים. בהתאם לאמור, על המשתמש לוודא כי הוא מפרסם את מודעתו תחת המדור הרלוונטי שאלמלא כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזיז את מיקום הפרסום או להסירו.

עוד יובהר כי פרסומים מסחריים (כדוגמת - פרסום על-ידי לקוח עסקי כהגדרתו להלן; פרסום על-ידי מתווכי נדל"ן, פרסום על-ידי סוחרי רכב, פרסום של נכסים או מיטלטלין מסחריים ופרסומים של נכסים או מיטלטלין למטרות מסחריות) הינם פרסומים המחויבים בתשלום. הימנעות או התחמקות מתשלום, מקום בו מדובר בסוג פרסום המחויב בתשלום, הינה בניגוד להוראות האתר ולדרכי השימוש שלו. בהתאם לאמור, ככל שיתגלה כי משתמש מפרסם במדור חינמי במטרה להתחמק מתשלום או מקום שיתברר כי משתמש מתחמק מתשלום מקום שהוא מחויב בכך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הפרסום לאלתר ולחייב את המשתמש בתשלום קנס ודמי טיפול בגין התנהלותו בגובה שיקבע על-ידי החברה.

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית החברה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

המפרסם מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן הפרסומים שפורסמו ע"י המפרסם, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליה, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

כך, מחזיקה החברה בסימני מסחר רשומים על הצירופים "יד2" ו-“yad2" וכן על הלוגו של החברה

(סימני מסחר מספר 187704; 195115; 200969 ו- 200977).

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל פרסום המופיע באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם פרסום כאמור, לרבות בתוכן הפרסום ובתמונות הכלולות בו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

מובהר כי לצורך מניעת העתקות האתר מטביע על כל תמונה/תמונות/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו yad2.

 

ביטול עסקאות

בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בינך ובין החברה, יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה הספציפי.

בכל מקרה אחר, יחולו הוראות הדין על ביטול העסקה. בהקשר זה יצוין, כי, בכל מקרה של ביטול פרסומים באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

 

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לרבות במיקום המודעות באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

 

הודעה והסרה

במקרים בהם מצאת, כי פרסום כלשהו אשר הועלה על ידי צד שלישי כלשהו פוגע ו/או מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, באפשרותך לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-5522222, במסגרת שעות הפעילות של המוקד בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00-18:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 8:00-13:00, או בכתב באמצעות "צור קשר" באתר, ולדווח אודות הפרה זו. החברה מתחייבת לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

 

לקוחות עסקיים

בפרק זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הצמודה אליהם:

 • "אמצעי פרסום"-פרסום מודעות, קידום למודעות ו/או מיני סייט בלבד.

 • "לקוח עסקי"-לקוח עסקי הוא אחד מאלה:
      1. לקוח פרטי אשר כמות המוצרים / הנכסים שהינו מפרסם בפרק זמן נתון עולה על נהלי החברה בקשר לכל מדור באתר בנפרד.
     2. כל יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא (לרבות מתווך נדל"ן) (א) שעיסוקם (הן במישרין ו/או בעקיפין) במסחר קמעונאי, סיטונאי או זעיר, ישיר או עקיף של מוצרים ו/או שירותים; ו/או (ב) כל תאגיד (לרבות שותפות ו/או חברה ו/או כל סוג אחר של תאגיד שאינו אדם פרטי) המפרסם מודעות למכירה ו/או השכרה של מוצרים ו/או שירותים (לרבות שכירות ו/או מכירה של נדל"ן).

 • "לקוח פרטי"- מי שאינו לקוח עסקי.

 • "מתווך נדל"ן"- מתווכים פרטיים ו/או סוכנויות תיווך ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם בתיווך מקרקעין ו/או פרסום מודעות מטעמם / בשמם. מדיניות ניהול אמצעי פרסום עבור לקוחות עסקיים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:

 1. למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק כפוף לחתימה על הסכם עם החברה ולתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה ומתן הסכמת הלקוח העסקי לתנאי ההתקשרות של החברה; וזאת, בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרלוונטי באתר ובין אם במסגרת המוקד הטלפוני של האתר שפרטיו מופיעים לעיל.

 2. פרסום מודעות במדורים השונים של האתר על ידי לקוחות עסקיים, הינו בתשלום בלבד, וכל פרסום כאמור שייעשה לא בתשלום יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם למדיניותה הבלעדית של החברה, אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת.

 3. בעת רכישת אמצעי פרסום - בין אם באתר ובין אם באמצעות המוקד הטלפוני של האתר - תדרש לחתום על חוזה רכישת אמצעי פרסום אל מול החברה.

 4. עסקי, יהא רשאי לבטל חוזה לרכישת אמצעי פרסום באמצעות משלוח לחברה של הודעת ביטול הזמנה בכתב, חתומה כדין על ידי הלקוח, בכפוף לתנאים המפורטים בהזמנת הפרסום עליו נדרש לחתום בעת רכישת אמצעי הפרסום.

 5. במידה וכרטיס האשראי של הלקוח העסקי יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, הלקוח העסקי נותן בזאת את הסכמתו מראש, כי הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לחברה לפי כל דין.

 6. החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים. אין בשינוי כאמור כדי לשנות תנאים של אמצעי פרסום שנמכרו זה מכבר.

 7. תוכן אמצעי הפרסום יכלול את פרטי הנכס / המוצר / השירות בלבד וכן את פרטי בית העסק ככל שאלה נדרשים לצורך ביצוע הרכישה הרלבנטית בלבד, והלקוח העסקי מאשר ומצהיר, כי תוכן אמצעי הפרסום שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.

 8. הלקוח העסקי מאשר, כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית, בכל עת, שלא לאשר פרסום או אמצעי פרסום שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסום בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסום, במידה ותמצא, כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה, ככל וקיימת כזו, ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר, והוא מאשר ומצהיר, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ללקוח העסקי במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.

 9. ידוע ומוסכם על הלקוח העסקי, כי החברה תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן הפרסום או אמצעי הפרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, החברה תהא רשאית להסיר לאלתר את תוכן הפרסום או אמצעי הפרסום, במידה ותמצא, כי התוכן הנ"ל לא מפורסם /או מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח העסקי לא תהיה כל טענה כנגד החברה בגין האמור.

 10. ממועד אישורה של הצעה זו ע"י הלקוח העסקי יחול ההסכם בין הצדדים ובכפוף לתנאי תקנון השימוש, וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב ע"י הצדדים לא יהיו תקפים.

 11. פרסום של לקוח עסקי שיפורסם כנחזה לפרסום מטעם לקוח פרטי (לרבות פרסומים של לקוחות פרטיים מתוך מטרה להפנות את הפונים לפרסום ללקוח עסקי) ולא יועבר בגינה תשלום כאמור לעיל - תורד מהאתר ללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. מובהר, כאמור לעיל, כי ניסיון התחמקות מסוג זה יגרור קנס ודמי טיפול מצד החברה בגובה שיקבע על-ידי החברה.

 12. פרסום אמצעי פרסום או שימוש אחר של לקוח עסקי באתר (לרבות פרסום מטעם ו/או בשמו של לקוח עסקי, וכן פרסום של לקוח פרטי מתוך מטרה להפנות את המשתמשים שיענו לפרסום ללקוח העסקי) שנחזה לפרסום / שימוש פרטי / אישי יוסר / יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להסיר אמצעי פרסום שהינו בגדר הודעה כפולה מטעם אותו לקוח עסקי.

 13. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל אמצעי פרסום שתוכנם יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא ללא התראה. יובהר, כי היה ויוסר אמצעי פרסום כאמור הרי שהתשלום בגינו לא יוחזר ללקוח העסקי. יחד עם זאת, תעמוד ללקוח העסקי האפשרות לפרסם את אמצעי הפרסום פעם נוספת עד למיצוי פרק זמן פרסום אמצעי הפרסום בגינו בוצע התשלום, וזאת לאחר הסרת כל אותם פרטים שהינם בגדר פרסום עצמי וקבלת אישור המוקד הטלפוני.

 14. ידוע ללקוח העסקי, כי החברה אינה מאפשרת רכישת חבילה במשותף עם לקוח אחר כדוגמת מתווך/משרד תיווך/סוחר רכב אחר. עוד ידוע ללקוח העסקי, כי אם יתגלה כי הוא חולק חבילה עם לקוח אחר, החברה רשאית לבטל את הזמנתו לאלתר ולחייבו בקנס בגובה חמשת אלפים (5,000) ₪.

 15. מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם ללקוח העסקי בקשר עם שימוש באתר. הלקוח העסקי מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום אמצעי הפרסום שהוזמנו ע"י הלקוח העסקי, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תיידע את הלקוח העסקי לגבי כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.

 16. החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם אמצעי הפרסום המתפרסמים באתר על ידי מי המגורמים הנזכרים בפרק זה עומדים בכל הוראות תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.

 17. בפרסומים אותם מפרסמים מתווכי נדל"ן, קיימת אפשרות למתווך לסמן, כי הנכס אותו הוא מפרסם מפורסם בבלעדיות. במסגרת פרסום שכזה ידרש מתווך הנדל"ן להצהיר, כי הפרטים שהוא מוסר נכונים ולסרוק את הסכם הבלעדיות עליו חתם עם בעל הנכס וכי הוא יודע, כי יחוייב בקנס בגובה חמשת אלפים (5,000) ₪ במידה ויתברר שהצהרתו שקרית. בנוסף, במידה ויתברר שהצהרת המתווך שקרית החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות להליכים משפטיים כנגד אותו מתווך נדל"ן.

 18. במקרה של הפרה של אחד מסעיפים 7, 11, 12, 13 ו-16 לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חבילת אמצעי הפרסום שרכש הלקוח לאלתר מבלי להשיב כסף ללקוח. עוד שומרת לעצמה החברה את הזכות לפנות להליכים משפטיים ו/או לא לחדש את ההתקשרות עם הלקוח.

 

 

פרסום בקטגוריית עסקים למכירה ו/או נדל"ן מסחרי

בעת פרסום בקטגוריית עסקים למכירה ו/או בקטגוריית נדל"ן מסחרי תידרש לאשר ולחתום על חוזה רכישת אמצעי פרסום מול החברה.

ממועד רכישת שטח הפרסום בקטגוריית עסקים למכירה ו/או בקטגוריית נדל"ן מסחרי, המוצר מומש ולא ניתן יהיה לבטלו, ולא ינתן כל זיכוי מלא ו/או חלקי בגינו.

המזמין מאשר ומצהיר, כי תוכן הפרסומים שיפורסמו על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו. אין באמור כדי לגרוע מהוראות התקנון לעניין הסרת תוכן על ידי האתר.

המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהו, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסומים ו/או תוכנם שהוזמנו על ידי המזמין, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ואו הפרת כל דין.

 

פרסום במדור "חיות מחמד - כלבים"

החברה בחרה שלא לתת יד לסחר בלתי חוקי של כלבים באינטרנט. לשם כך ועל מנת לשפר את השירות הניתן במסגרת מדור "חיות מחמד - כלבים" מסתייעת )."ההתאחדות"החברה בשירותיה של "ההתאחדות הישראלית לכלבנות" (להלן:

במידה ותבקש לפרסם מודעה למכירת כלב תדרש להזין פרטי זיהוי של הכלב ובכלל זה שמות הוריו והמספרים הסגירים שניתנו להם. פרטים אלו יועברו, בהסכמתך, להתאחדות לצורך אימות ואישור המודעה.

ויובהר, הקריטריונים לאישור המודעה בכל הקשור לפרטיו המזהים של הכלב הינם של ההתאחדות בלבד. החברה לא תהיה אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים מהסכמתך להעביר את הפרטים להתאחדות ומהחלטת ההתאחדות לגבי בקשתך זו, והקשורים לשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין העדר או הגבלת אחריות.

 

חקיקה

על מדורים שונים באתר חלים, לצד תקנון השימוש באתר, דברי חוק ספציפיים. בחלק מהמקרים מדובר בהנחיות כיצד לנהוג ומתי מותר לרכוש מוצרים מהסוג המתפרסם בקטגוריה זו, ובחלק האחר חל איסור על פרסומים בנושאים אלו והמכירה אסורה אף היא על פי דין. עליך כמשתמש באתר, לבחון את החוקים הרלבנטיים ולנהוג על פי הדין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם פרסומים בקטגוריות מסוימות או להסירן כמפורט לעיל.

באם נתקלת בפרסום המפר חוק כלשהו – דווח לנו באמצעות פניה מתוך הפרסום עצמו בכפתור "דווח לנו במידה ומצאת טעות" המופיע בכל פרסום.

לנוחיותך מצורפת בזאת רשימת חוקים עיקריים הרלבנטיים למדורים שונים באתר והפניות אליהם. ויובהר, רשימה זו אינה ממצה ומוטלת עליך האחריות לבחון את החוקים ולנהוג על פי הדין:

 • חוק כלי הירייה תש"ט-1949

 • חוק העונשין תשל"ז-1977

 • צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים) תשמ"ז-1986

 • חוק להגנת חיית הבר תשט"ו-1955

 • חוק העתיקות תשל"ח-1978

 • חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג-2002

 • חוק העתיקות התשל"ח-1978

 • חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968

 • פקודת הרוקחים (נוסח חדש) התשמ"א-1981

 • חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ו-2015

 • חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994

 • חוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007

 

 

שירותים ומוצרים

החברה מספקת, במסגרת האתר, שירותים שונים אשר יפורטו להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירותים אלו ו/או לשנותם בכל עת, בהתאם לצורך וללא מתן הודעה מוקדמת.

אין ברישום לשירותים המפורטים להלן כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ובכל מקרה בו יוסר פרסום בגין חריגה מתקנון השימוש לא יהיה זכאי המפרסם להחזר כלשהו.

כל שימוש באחד השירותים המפורטים להלן בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים המפורטים להלן, כולם או חלקם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. ככל ושירות שהופסק הינו שירות בתשלום, יחויב המשתמש רק עבור השירותים שסופקו לו בפועל.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לספק את השירותים המפורטים להלן בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם למבוקש על ידי הגולש, מקום בו יש בחירה של הגולש. ואולם אין החברה אחראית כי השירותים אכן יסופקו כמבוקש. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בשירותים להלן. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת כל אחד מהשירותים באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות כלשהו ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות כלשהו. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תקלות באספקת השירותים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

לנוחיותך מצ"ב פירוט אודות השירותים השונים הקיימים באתר החברה:

תשלום עבור שירותים באתר

באתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י חברת Equifax הבינלאומית (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). בנוסף כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת טרנזילה ו/או חברת PayPall (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

"הקפצת מודעות יד2"

הקפצת פרסומים המוצעת לגולשים באתר הינו מוצר בתשלום המאפשר לגולשים באתר "להקפיץ" את הפרסום אשר הם פרסמו באתר באופן אוטומטי בשעה שתיבחר על ידי הגולש, וזאת פעמיים ביום ולמשך 10 ימים מיום ביצוע ההרשמה למוצר והעברת תשלום בגינו (להלן: "שירות הקפצת מודעות"). הקפצת פרסומים מוגבלת למספר מצומצם של פרסומים לכל גולש, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת.

הדגשת מודעות

 

הדגשת פרסום הינה רכישה של פרסום מודגש המאפשר קידום הפרסום בלוח והבלטתה. ההדגשה יוצרת בולטות לפרסום על פני הפרסומים החינמיים באתר. קיימות חבילות שונות המשקפות תקופות פרסום שונות. ניתן להקפיא מודעה מודגשת אך משמעות ההקפאה היא הורדת המודעה מהאוויר בלבד. הקפאת המודעה אינה משפיעה על תפוגת ההדגשה. כלומר, תאריך סיום ההדגשה ישאר בעינו חרף ההקפאה.

מספרים וירטואלים

מספר וירטואלי הוא מספר טלפון רגיל למראה אשר אין לו שיוך קבוע למכשיר טלפון מסוים והוא רשום בבעלות המפעיל. שימוש במספר וירטואלי מאפשר למפרסם המודעה שלא לחשוף בתצוגת האתר את מספרו האמיתי. באם בחרת להשתמש במוצר זה, המספר הוירטואלי יופיע במודעותיך, בתצוגת האתר, ויחליף את מספר הטלפון שלך. ויודגש, מספר הטלפון שלך ייחשב כמידע פומבי בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, כך שבין היתר יימסר לצדדים שלישיים לפי תקנון זה ומדיניות הפרטיות שלנו ויעשה בו שימוש על ידינו כאילו היה מידע פומבי. 

 

שירותי מדד הנדל"ן ונדל"ן ניוז

שירות "מדד הנדל"ן" מאפשר לגולשים באתר למצוא מידע הנחוץ לאלו המתכננים ורוצים לעבור דירה, לרבות מחירי דירות, נתונים דמוגרפיים וכלכליים על הסביבה, חשבונות ובעלי מקצוע לזמן המעבר וכיו"ב ("מדד הנדל"ן").

מובהר ומודגש בזאת, כי מדד הנדל"ן מבוסס על מידע ונתונים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים וכן נתונים אשר נאספו על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו (יחדיו:"נתוני שירות מדד הנדל"ן") מסופקים במסגרת מדד הנדל"ן על בסיס AS IS, כפי שנלקחו מהאתרים/מהגורמים השונים.

מודגש בזאת, כי בשים לב להיקף הנרחב של השירות הנ"ל, ייתכן כי השירות יכלול מידע או נתונים מוטעים או משובשים.

נתוני מדד הנדל"ן מופיעים בשירות מדד הנדל"ן ובמקביל פרוסים באתר כולו, כחלק מהמידע המוצג במודעות המפורסמות באתר.

בכל מקרה ונסיבות החברה אינה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני מדד הנדל"ן ולא תוטל עליה או מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר עם השירות הנ"ל, אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני שירות מדד הנדל"ן וכל הסתמכות של גולש על מידע כאמור תבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות ובנתוניו כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה.

במסגרת האמור, החברה לא תהיה אחראית למוצרים, שירותים, מידע או הצעות המוצעות באתרה ואינה נוטלת אחריות לאופן השימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או מידע ו/או הצעות אלו בשירות מדד הנדל"ן ו/או נתוני שירות מדד הנדל"ן או התאמתם לצרכיך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

במסגרת "מדד הנדל"ן" מספקת החברה גם את שירות "נדל"ן ניוז"– שירות הדיוור של מדד הנדל"ן המספק נתונים פיננסיים, סטטיסטיים ואחרים, המשוקללים ביחד עם נתונים שמאיים ודגימות סטטיסטיות אודות נכסי נדל"ן באזור אותו הגדיר הגולש המשתמש בשירות הדיוור.

שירות נדל"ן ניוז כרוך בהרשמה אקטיבית לשירות ואישור קבלת דיוור.

מובהר ומודגש בזאת, כי שירות הדיוור מבוסס בין היתר על מידע ונתונים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים, וכן נתונים אשר נאספו על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו (יחדיו: "נתוני שירות הדיוור") מסופקים במסגרת שירות הדיוור על בסיס AS IS כפי שנלקחו מהאתרים/מהגורמים השונים, ומודגש בזאת, כי בשים לב להיקף הנרחב של שירות הדיוור ובשים לב ששירות הדיוור מאגד בתוכו מגוון רחב של פרמטרים בגין חישוב ובחלוקה לאזורים, אשר נלקחים בחשבון בעת קביעת המחירים, ייתכן כי שירות הדיוור יכלול מידע או נתונים מוטעים או משובשים (כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים, בהצגתם, טעויות סופר נתוני שוק שגויים וכיו"ב). למען הסר ספק, ליקויים כאמור עשויים להופיע גם במסגרת המידע המשלים לנכסי הנדל"ן המסופק במסגרת שירות הדיוור, ככל שיסופק (כגון מידע אודות מוסדות חינוך ובריאות הקיימים באזור, נתונים דמוגרפיים, נתונים אודות עסקאות עבר אשר בוצעו באזור וכו').

כל המחירים ויתר הנתונים (לרבות נתוני שירות הדיוור) המופיעים בשירות הדיוור הינם בבחינת המלצה בלבד.

בכל מקרה ונסיבות, החברה איננה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני שירות הדיוור, וכן אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש בשירות הדיוור (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר), והאחריות תוטל על המשתמש בשירות הדיוור בלבד. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות הדיוור. אין לבצע עסקאות בהסתמך באופן מוחלט רק על נתוני שירות הדיוור, וכל הסתמכות שכזאת של גולש על מידע כאמור תבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות הדיוור ובנתוני שירות הדיוור כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה.

כל אזכור בעלי מקצוע וגורמים חיצוניים במסגרת שירות הדיוור (לרבות שמאים, עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים, קבלני שיפוצים וכו') אינו מהווה המלצה מטעם החברה להשתמש בשירותיהם, והחברה לא תהיה אחראית לכל התקשרות עסקית בין המשתמשים בשירות הדיוור לבין גורמים חיצוניים כאמור.

מטיבם של דברים, המחירים המופיעים בשירות הדיוור מתייחסים לרמת המחירים באזור כלשהו ולא לנכס ספציפי. החברה ממליצה, כי כל משתמש בשירות הדיוור יבצע בדיקה פרטנית לגבי הנכס הרלוונטי (לרבות באמצעות הצלבת נתוני שירות הדיוור עם נתונים המסופקים על ידי גורמים אחרים והתייעצות עם אנשי מקצוע, שמאים ועורכי דין), ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד. התמונות בשירות הדיוור הינן להמחשה בלבד.

החברה וכל העוסקים במישרין או בעקיפין בקביעת המחירים בשירות הדיוור רשאים לשנות כל פרט בתוכן שירות הדיוור והמידע המפורט, לרבות מחיר ללא מתן הודעה כלשהי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות הדיוור או לשנות את תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

כל שימוש בשירות הדיוור בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הדיוור, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין. מובהר כי כלל הוראות תקנון השימוש ביחס לזכויות יוצרים וקניין רוחני יחולו על כל תוכן הכלול בשירות הדיוור.

ברישומך לשירות הדיוור הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהחברה, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך בשירות הדיוור הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. באפשרותך להסיר עצמך משירות הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר. יודגש, כי כלל הוראות תקנון השימוש לעניין אופן השימוש של החברה במידע הגולשים והעברת מידע אודות הגולשים למפרסמים ולצדדים שלישיים אחרים יחולו אף על מידע הנאסף במסגרת שירות הדיוור.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות הדיוור באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות שירות הדיוור ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות אי זמינות שירות הדיוור ו/או מתן נתונים לא מדויקים במסגרת שירות הדיוור). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות הדיוור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

צ'אט יד2

צ'אט יד2 הינו שירות מובנה באתר אשר מאפשר תקשורת ישירה בין מפרסם מודעה וגולש, מתעניין. האחריות לשימוש בצ'אט הינה על המשתמש בלבד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

לצורך הפעלת השירות החברה משתמשת בשירותי צד ג'. החברה ו/או מי מטעמה אינם צד לתקשורת ו/או לתוכן השיחות.

החברה ו/או מי מטעמה אינם חשופים לתוכן השיחות ואין להם כל גישה לתוכן זה. התכנים נשמרים בצורה מוצפנת והצדדים לשיחה הם היחידים אשר יכולים לגשת אליה.

עם הפעלתך ושימושך בצ'אט אתה מאשר לחברה לשלוח אליך דיוורים ו/או הודעות המתייחסים לפריטים שפרסמת ו/או יצרת לגביהם קשר בצ'אט ו/או הודעות שנשלחו אליך בצ'אט.

שיתוף מודעה בfacebook

שירות facebook ביד2 הינו שירות חינמי המאפשר למפרסם באתר המעוניין בכך לשתף את פרסומו עם חבריו ב-facebook ולפרסמו באפליקציית יד2 ב-facebook.

לצורך שיתוף הפרסום המודעה בקיר ה facebook- ובאפליקציית יד2 ב- facebook תבקש החברה את אישורו של המפרסם באמצעות "בקשת גישה". עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל ה facebook שלו. תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המפרסם.

הפרסום הרלוונטי יפורסם בקיר ה- facebook של המפרסם ובאפליקציית יד2 ב- facebook רק לאחר בדיקתו ואישורו של הפרסום על ידי צוות שירות הלקוחות של החברה.

שירות כונס נכסים וכונס רכב

השירותים, וכן המדורים בהם הם נמצאים, מציעים לגולשי האתר, בתמורה לתשלום מנוי (מיומי ועד שנתי, כאשר סוגי המנויים משתנים לפי סוג המדור) גישה למכירת רכבים ונכסי נדל"ן הנמכרים בעקבות כינוס נכסים (בין היתר בשל עיקול, החזר חוב או עזבונות).

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות כונס הנכסים ו/או כונס הרכב. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין העדר או הגבלת אחריות.

Yadata – מחשבון חכם לשווי נכס

המידע המוצג באתר הינו הערכה המבוססת על נתוני אתר יד2 ונתוני רשות המיסים.

הערכה זו נעשית על ידי אלגוריתם בינה מלאכותית המשקלל פרמטרים רבים כגון; מיקום, שטח הדירה, קומה.

יחד עם זאת יש לזכור שהערכה מבוססת על נתונים יבשים ולכל נכס אופיי ייחודי משלו העשוי להשפיע על ערכו.

ההערכה המוצגת אינה מבוצעת על ידי שמאי מקרקעין ואינה שומת מקרקעין.

ההערכה המתקבלת מוצעת AS IS, מהווה המלצה בלבד ואינה מחליפה כל מידע מקצועי או את שיקול דעתו של המשתמש. החברה ממליצה, כי כל משתמש במחשבון יבצע בדיקה פרטנית לגבי הנכס הרלוונטי ובכלל זה, התייעצות עם אנשי מקצוע, שמאים ועורכי דין.

ההערכה המוצגת היא בגדר המלצה בלבד, ואין בה כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות המשתמשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה ו/או התאמת ההמלצה לצרכי המשתמשים. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על הערכה זו.

 

ההתראות שלי

שירות "ההתראות שלי" מאפשר לך לקבל התראה יומית אודות מודעות חדשות שעלו לאתר ומתאימות להעדפותיך, אותן הגדרת במערכת, ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. ההתראה תכלול מודעות של לקוחות פרטיים כמו גם מודעות של לקוחות עסקיים. באפשרותך להרשם למספר התראות בהתאם להעדפות שונות ובהתאם להגדרות המערכת. לחברה שיקול דעת בלעדי בנוגע לכמות ההתראות המקסימלית אליה ניתן להרשם ויכול ומכסה זו תשתנה מעת לעת. תוכל לשנות בכל עת את הגדרות "ההתראות שלי" באיזור האישי שלך באתר. ככל שלא יהיו מודעות חדשות, לא תקבל התראה חדשה. לחיצה על המודעות המופיעות ב"התראות שלי" תעביר אותך לאתר ו/או לאיזור האישי שלך. התצוגה ותעדוף המודעות עשויים להשתנות ועל כן אנו ממליצים לסמן את המודעות שאהבת אותן תרצה לשמור ולראות שנית במועד מאוחר יותר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות הדיוור או לשנות את תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. תצוגת שירות הדיוור, תדירות שירות הדיוור, תעדוף המודעות שמופיעות בדיוור יכול וישתנו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. בנוסף, יכול ויתווספו לשירות הדיוור פרסומות.

בכל מקרה ונסיבות, החברה איננה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני שירות הדיוור, וכן אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש בשירות הדיוור (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר), והאחריות תוטל על המשתמש בשירות הדיוור בלבד. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות הדיוור. אין לבצע עסקאות בהסתמך באופן מוחלט רק על נתוני שירות הדיוור, וכל הסתמכות שכזאת של גולש על מידע כאמור תבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות הדיוור ובנתוני שירות הדיוור כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה.

כל שימוש בשירות הדיוור בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הדיוור, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין. מובהר כי כלל הוראות תקנון השימוש ביחס לזכויות יוצרים וקניין רוחני יחולו על כל תוכן הכלול בשירות הדיוור.

ברישומך לשירות הדיוור הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהחברה, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך בשירות הדיוור הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. באפשרותך להסיר עצמך משירות הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר. יודגש, כי כלל הוראות תקנון השימוש לעניין אופן השימוש של החברה במידע הגולשים והעברת מידע אודות הגולשים למפרסמים ולצדדים שלישיים אחרים יחולו אף על מידע הנאסף במסגרת שירות הדיוור.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות הדיוור באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות שירות הדיוור ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות אי זמינות שירות הדיוור ו/או מתן נתונים לא מדויקים במסגרת שירות הדיוור). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות הדיוור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

 

שיתופי פעולה מסחריים

החברה לא תהיה אחראית למוצרים, שירותים, מידע או הצעות המוצעות באתרה ואינה נוטלת אחריות לאופן השימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או מידע ו/או הצעות אלו או התאמתם לצרכיך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

לנוחיותך, מפורטים בזאת שיתופי הפעולה לצד הפניות לתקנונים הספציפיים החלים עליהם, ככל שקיימים.

יד2 מימון

שירות "יד2 מימון" המוצע לגולשים באתר מאפשר לקבל מימון והלוואות נושאות ריבית לכל מטרה או הלוואות לצורך רכישת רכבים המוצעים למכירה באתר מחברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("מימון ישיר"), בהתאם לתנאים אשר ייקבעו על ידה באופן בלעדי (" שירות המימון").

למען הסר ספק, שירות המימון מוצע על ידי חברת מימון ישיר בלבד, ואינו מסופק על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין חברת מימון ישיר באשר לשירות המימון, ואין לראות בה כמי שמספקת את שירות המימון או חבה אחריות כלשהי בגינו. מובהר כי לחברת מימון ישיר תהיה שמורה הזכות שלא לספק את שירות המימון לגולשים באתר, או לקבוע תנאים מיוחדים לקבלתו, והכל בהתאם לשיקוליה המסחריים והפיננסיים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בפרסומים הנוגעים לשירות המימון המופיעים באתר כהזמנה ללקיחת הלוואה במסגרת שירות המימון ו/או כהתחייבות למתן הלוואה כאמור. מובהר, כי בכל מקרה שתועמד הלוואה על ידי מימון ישיר לצורך רכישת רכב או כל מוצר או שירות אחר באמצעות האתר, תהיה עסקת ההלוואה עסקה נפרדת לכל דבר ועניין מעסקת רכישת הרכב, המוצר או השירות ומימון ישיר לא תהא אחראית בגין עסקת רכישת הרכב, המוצר או השירות, לרבות אספקתו, טיבו, תקינותו, איכותו והתאמתו לרוכש.

לבקשת הגולש ובהסכמתו, החברה תהיה זכאית להעביר את פרטיו האישיים של הגולש לחברת מימון ישיר (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את שירות המימון בעתיד) לצורך פנייה ללקוח בקשר עם העמדת הלוואות ללקוח. כמו כן מימון ישיר תהיה רשאית להעביר את הפרטים בגין עסקת ההלוואה לחברה. המידע שיימסר למימון ישיר ישמר במאגריה וישמש אותה לצרכיה כמפורט להלן:

 1. יצירת קשר עם המשתמש, לרבות במהלך חיי ההלוואה, ככל שתועמד על ידי מימון ישיר, לצרכי שירות וגביה;

 2. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של מימון ישיר בכפוף לדין החל. המשתמש נותן למימון ישיר רשות לאחסן את המידע הנאסף עליו בבסיסי הנתונים שלה;

 3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של מימון ישיר, לרבות שיפור ופיתוח תהליכי אישור הלוואות במימון ישיר.

 

מטיבם של דברים כדאיות השימוש בשירות המימון תלויה בנתוניו הפיננסיים של כל גולש ספציפי. החברה ממליצה, כי כל גולש באתר השוקל להשתמש בשירות המימון יבצע בדיקה פרטנית לגבי תנאי שירות המימון (לרבות השוואתו לתנאים המקובלים בשוק ולאפשרויות מימון ומתן הלוואת המוצעות על ידי גופים פיננסיים אחרים), ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד. כל שימוש בשירות המימון בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הסכם ההלוואה ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה ו/או את חברת מימון ישיר (על פי הנסיבות) בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ו/או בהסכם ההלוואה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין, העמדת ההלוואה לפירעון מיידי וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או לרשות חברת מימון ישיר על פי כל דין. החברה ומימון ישיר שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את שירות המימון או לשנות את תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. האמור לעיל לא יחול בקשר לעסקאות הלוואה שנכרתו אל מול מימון ישיר שלגביהן יחול האמור בהסכם ההלוואה כפי שיהיה מעת לעת.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות המימון באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות שירות המימון ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות המימון ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות המימון ו/או כתוצאה מפעולותיה של חברת מימון ישיר (לרבות אי זמינות שירות המימון וכן תנאי מתן המימון במסגרת שירות המימון ו/או אופן הפעלת שירות המימון על ידי חברת מימון ישיר). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות המימון. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

WeCheck

WeCheck מאפשרת מספר שירותים לבעלי נכסים להשכרה, לדיירים ולמתווכי/סוכני נדל"ן ("השירותים"):

 1. קבלת נתונים על דיירים פוטנציאלים (בהסכמתם כמובן) (להלן "שירות דאבל צ'ק");

 2. הבטחת תשלומי השכירות (להלן: "צ'ק בטוח");

 3. וקבלה מראש של תשלומי השכירות (להלן: "הכל מראש");

 

כל השירותים שייכים לחברת WeCheck, באחריותם המלאה וניתנים בהתאם לתקנון והתנאים האחרים המופיעים באתר ו/או באפליקציית WeCheck. לחברה אין כל קשר לשירותים ותפעולם למעט הטמעתם באתר יד2 כשירות לגולשי האתר.

על מנת להשתמש בשירותי WeCheck כחלק מתהליך הגלישה באתר יד2, ידרשו מפרסמי המודעות להתחבר דרך האזור האישי באתר, באמצעות שם המשתמש והסיסמא שלהם. כמו כן, במהלך תהליך פרסום המודעה הפרטים הגלויים במודעה המועלית לאתר יועברו לWeCheck לצורך קבלת הצעות בקשר עם שירותי WeCheck הנלווים למודעות. בנוסף, כאשר אותם מפרסמים יבקשו לבדוק דיירים במסגרת שירות דאבל צ'ק יתבקשו אותם דיירים להסכים ולאשר את העברת פרטיהם לבדיקת WeCheck.

למען הסר ספק, השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה עצמה, ואין לחברה ו/או למי מטעמה כל נגיעה בדבר. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין WeCheck, ככל שתהיה, ואין לראות בה ו/או במי מטעמה כמי שמספקת את השירותים או את התוצרים המופקים במסגרתם, והיא ו/או מי מטעמה אינן חבות אחריות כלשהי בגינם. ניתן למצוא את תנאי השימוש של השירותים באתר WeCheck בקישור - https://www.wecheck.co.il

השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה והתוצרים המופקים במסגרתם מוצעים AS IS, מהווים המלצה בלבד ואינם מחליפים כל מידע מקצועי או את שיקול דעתו של המשתמש. החברה לא תהיה אחראית לשירותים, מידע, תוצרים או הצעות המוצעות באתרה ואינה נוטלת אחריות לאופן השימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או מידע ו/או הצעות אלו או התאמתם לצרכיך.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את השימוש בשירותים באופן תקין באתר. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות השירותים ולא תהיה אחראית למוצרים, שירותים, מידע או הצעות המוצעים על ידי WeCheck ואינה נוטלת אחריות לאופן השימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או מידע ו/או הצעות אלו הקשורים להפעלת ו/או הפסקת השימוש בשירותי WeCheck ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם השימוש בשירותי WeCheck ו/או כתוצאה מפעולותיה של חברת WeCheck. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

השכרת רכב

שירות השכרת רכב שמוצע לגולשים באתר ו/או באפליקציה הסלולארית ("שירות השכרת הרכב"), מאפשר השכרת רכבים לשימוש בישראל ו/או בחו"ל מקבוצת שלמה סיקסט ("קבוצת סיקסט"). שירות השכרת הרכב מוצע על ידי קבוצת סיקסט בלבד, ואינו מסופק על ידי החברה. החברה לא תהיה צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין קבוצת סיקסט באשר לשירות השכרת הרכב, ואין לראות בחברה כמי שמספקת את שירות השכרת הרכב או חבה אחריות כלשהי בגינו, לרבות אחריות בגין שוני בין הרכב שסופק על ידי קבוצת סיקסט לבין הרכב שהוזמן על ידך ו/או תקלות ושיבושים בעת הליך ההזמנה ו/או טעויות במחירי הרכבים וכיו"ב.

בהתאם לבקשת הגולש והסכמתו, החברה תהיה זכאית להעביר את פרטיו האישיים של הגולש לקבוצת סיקסט (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את שירות השכרת הרכב בעתיד) לצורך השימוש בשירות.

לקבוצת סיקסט תהיה שמורה הזכות שלא לספק את שירות השכרת הרכב לגולשים באתר, או לקבוע תנאים מיוחדים לקבלתו, והכל בהתאם לשיקוליה המסחריים והפיננסיים, ועל פי שיקול דעתה המוחלט.

תצלומי הרכבים המושכרים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הצגת שירות השכרת הרכב באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לגולשים ו/או לצד ג' כתוצאה מהצגת ו/או הפסקת נראות שירות השכרת הרכב ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות השכרת הרכב.

הקבוצה בתיאום עם קבוצת סיקסט, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות השכרת הרכב ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. השירות מופעל על ידי קבוצת סיקסט, אולם מובהר, כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

bottom of page